Запишете се за нашия бюлетин
При въпроси свържете се с нас: okeybg или 0877 11 99 10

Условия за ползване


Общи условия за ползване на интернет сайт okeybg.com

І. ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ТЕРМИНИ

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

1.     ИНТЕРНЕТ САЙТ е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес http://okeybg.com/

2.     САЙТА или Окей БГ означава уебсайта, находящ се на  адрес www.okey.bg  

3.     ВИЕ и ПОТРЕБИТЕЛ  означава лице, ползващо услугите и предложенията, публикувани в  сайта. Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

4.     “НИЕ” и “ ОФИС 2000” ЕООД означава собственикът на сайта.

5.     „ТЪРГОВЕЦ” означава търговски дружества,  предлагащи публикуваните предложения на сайта;

6.     ПЛАТФОРМА – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

7.     БРАУЗЪР - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

8.     ПРЕДЛОЖЕНИЕ означава предлаганите на сайта стоки и услуги, в посочените в предложението срокове и условия

9.     ЗЗП означава Закон за защита на потребителите

10.  ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни

11.  ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД

12.  ОБЩИ УСЛОВИЯ означава настоящите общи условия, с които ползвателят изрично и безусловно се съгласява преди ползването услугите и предложенията,  публикувани в сайта.

13.  ИНТЕРФЕЙС – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

14.  ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

15.  ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

16.  ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

17.  ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

18.  ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.

19.  ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ е обособена част от уебсайта http://okeybg.com/,  съдържаща информация за потребителя, изисквана от Окей БГ, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и сайта.

20.  ПУБЛИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ е обособена част от уебсайта http://okeybg.com/, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на Окей БГ, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

21.  ПАРОЛА е код от букви, цифри и знаци, които заедно с потребителското име индивидуализират потребителя, и които, заедно с потребителското име, служат за достъп до потребителския му профил.

22.  IP АДРЕС ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

23.  СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

24.  УЕБСАЙТ / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

25.  ВИРТУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ е  база данни, даваща информация на потребителя-купувач за натрупаните парични активи, условно наричани “разполагаема сума”, които може да се използват единствено за закупуване на стоки/услуги чрез сайта http://okeybg.com/. По разпореждане на потребителя-купувач, в посочено от него време и за закупуване на посочена от него стока/услуга, от “разполагаемата сума” на промотиращия търговец ще бъде превеждана дължимата цена. Размерът на “разполагаемата сума” във виртуалният портфейл, може да се регулира по желание на потребителя-купувач, съобразно възможностите му. В този случай, отношенията между потребителя-купувач и сайта се уреждат с отделен договор.

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1). Настоящите общи условия представляват договор за предоставяне от фирма “Офис 2000” ЕООД   (ЕИК 130410472 ) на собствения си интернет сайт  http://okeybg.com , за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта Окей БГ, собственост на  „Офис 2000” ЕООД.

2). Страни по настоящия договор са  “Офис 2000” ЕООД  от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта   http://okeybg.com.

3). Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване.

4). Активно действие на потребител представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта Окей БГ.

5). Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1). Окей БГ предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване в сайта http://okeybg.com .

2). Договорът, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от сайта, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договорът за реклама, потребителят се съгласява, както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за реклама.

3). Окей БГ единствено и само поддържа интернет сайта http://okeybg.com , като не носи отговорност при следните случаи:

3.1 За евентуални недостатъци и/или друга  рекламация по отношение на стоките или услугите, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти, обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи.

3.2  За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Окей БГ, или трети лица, подизпълнители в сайта http://okeybg.com.

3.3 За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Окей БГ.

3.4  За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени в сайта http://okeybg.com 

3.5 За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на Окей БГ.

3.6  За вреди, ако потребителят си забрави акаунта, логнат на компютър, или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му

3.7 За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта http://okeybg.com , независещи от екипа на същия.

4). Потребителското име, с което потребителят се регистрира,  не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на сайта. Когато потребителят промени потребителското си име, Окей БГ не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица, и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5). Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа:

5.1 да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави

5.2  да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология

5.3  да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост

5.4 да уведомява незабавно сайта за всеки случай на извършено или открито нарушение

5.5 да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му

5.6  да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта Окей БГ и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид

5.7 да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора

5.8  да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия

6). Освен в случаите, когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта Окей БГ.

7). Регистрирайки се в уебсайта http://okeybg.com, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на сайта всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта.

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1).  Окей БГ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2). В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, Окей БГ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия за ползване на сайта, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3). Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица, под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай  Окей БГ има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

4). Окей БГ събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Окей БГ.

5). С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за реклама на промотирани стоки, под условие.

6). С приемането на Общите условия за ползване на сайта Окей БГ, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в http://okeybg.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от Окей БГ за целите на директния маркетинг и реклама, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в Окей БГ (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него ваучери (брой, цена, конкретика по оферти и тематика, общо спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от  http://okeybg.com  за целите на директния маркетинг.

7).  Окей БГ се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- други посочени в закона случаи.

8). С регистрацията си в http://okeybg.com, потребителят разрешава в потребителските му профили Окей БГ, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от  сайта или от офериращите в сайта търговци.

V. Разясняване на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за реклама посредством интернет сайта Окей БГ

1). Зареждайки заглавната интернет страницата http://okeybg.com, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до реклама на стока и/или услуга на промоционална цена по метода на колективното пазаруване. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае, както с данните на фирмата, поддържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, промотиращо в съответния момент, наред с Общите условия за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на договор за реклама по метода на груповото пазаруване.

2). Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

3). В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за реклама и маркетинг по системата за груповото пазаруване, с авансово плащане. В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията потребителят си създава потребителски профил с виртуален портфейл от референтна програма, който се зарежда със суми на потребителя.

3.1 В случай, че задължителното условие, предвидено в публикуваната оферта, не се сбъдне, по независими от продавача причини, сайта не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга.

3.2 Окей БГ, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, възстановява сумата, заплатена от потребителя-купувач, като я отнася във виртуалния му портфейл. По изрично искане на потребителя-купувач, преведената сума от несъстоялата се без вина на сайта услуга, може да бъде възстановена от фирмата, доставчик на услугата,  след представяне на документ, доказващ плащането.  Връщане на суми на потребителя-купувач се извърша по банков път, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за негова сметка.

3.3 Сумите, натрупани във виртуалния портфейл, могат да се използват само за пазаруване чрез http://okeybg.com. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата на промотиращия търговец и за съхранението на суми във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат.

4). Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия и текстът на договорът за реклама, би следвало да е наясно, че договорът за реклама се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, което също е потребител – промотиращ търговец използващ предоставената електронна платформа за групово пазаруване и промотиране на оферираните от него стоки/услуги.

5). Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна е представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за реклама, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.

5.1 Ако плащането е в брой чрез „кеш терминал”, който не връща ресто, платената в повече сума се натрупва във виртуален портфейл, открит автоматично  за потребителя при регистрацията му в сайта. При последваща покупка, потребителят може да използва сумата, натрупана във виртуалния му портфейл.

6). След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от сайта http://okeybg.com съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия.

7). Всяка промяна в обстоятелствата, свързана с договора за реклама, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от Окей БГ. Преводи на парични суми от  сайта  към потребители на сайта http://okeybg.com се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващия я потребител.

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1). Настоящите Общи условия включват и следните документи:

1.1 Условия за обслужване на транзакции с банкови карти и работа с клиенти

Уебсайтът http://okeybg.com е собственост на Окей БГ, тел:  0888 297383, e-mail: info@okeybg.com. Сайтът   не е страна по договора между клиента и съответната фирма, доставчик на стока или услуга. Поради спецификата на услугата си, Окей БГ не предлага на клиентите възможност за отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане.

1.2 При извършване на покупка, всеки клиент, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната  стока или услуга. При неосъществена услуга по вина на фирмата, доставчик на услугата, клиента следва да си получи обратно парите от съответната фирма, след представяне на документ и заплатения ваучер.

1.3 Само при определени и ситуации, в които клиентът е заплатил цената на дадена оферта, но в последствие офертата не се осъществява, сайтът възстановява на клиента заплатената сума.

1.4 Предлаганите в Окей БГ продукти са широк асортимент услуги или стоки, предоставяни от различни фирми, които се представят под формата на промоционални дневни оферти. В страницата на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество, цена, както и фирмата-доставчик.

1.5 Всички обявени цени в сайта са в български левове. Цените са крайни, с включено ДДС.

1.6 Окей БГ гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез Условия за ползване на сайта.  Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателна система, гарантираща сигурността им. Сайта не съхранява номера на банкови карти.

1.7 Всички други условия и особености са посочени в Условията за ползване на Окей БГ и в Договора за реклама към конкретната оферта.

2). Окей БГ си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

3). Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

4). Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за  реклама, който сключва посредством настоящата платформа.

5). Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

6). По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

7). Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на  сайта http://okeybg.com. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Всички права запазени!

Окей БГ


FAQ

Общи условия за ползване на интернет сайт okeybg.com   І. ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ТЕРМИНИ Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини: 1.      ИНТЕРНЕТ САЙТ е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна...